КУПИ ОНЛАЙН

СИТОЛ

Почистващ препарат в ситопечата
Съдържание: Съдържание: композиция от ксилол,2-пропанон, 2-
пропанол и диметил ацетонилкарбинол.
Сфери на приложение: В ситопечата.
Начин на употреба: Ситото се почиства посредством навлажнен тампон.
Технически данни: Външен вид: прозрачна течност; мирис: на разтворители;
Предупреждения за опастност: вреден при вдишване,при контакт с кожата, при поглъщане,дразнещо за очите,дих.система и кожата, парите могат да предизвикат сънливост
Екологичност: Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда.
Други указания: Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места. Продуктът е предназначен за професионална употреба. Съхранение: в оригинална опаковка, плътно затворена при температура 0-30С.
ИЛБ се предоставя при поискване.
Опаковка: ПЕ бутилка 1 л.; ПЕ туба 5 л.
SDS: